کتابهای تفکر(Thinking)

 همراه با فلسفه فناوری

محک اساسی- چالش ها و مشکلات استم

راهنمای عمل پژوهش طراح-  موفقیت در طراحی با دا نستن مشتریان و فهم واقعی نیازهای آنان

فلسفه فناوری- از محصولات فنی تا سیستم های اجتماعی-فنی

فلسفه فناوری از مصنوعات فنی تا سیستم های فنی اجتماعی

کتاب آموزشی برای نوآوران تغییر دهندگان و عادت شکنان

راهنمای عملی تدریس فناوری و طراحی در مدارس متوسطه

الگوی مبتنی بر عمل از تدریس استم

راهنمای کاربران برای تحلیل تکالیف شناختی

نظریه تفکر خلاق ساخت و بازسازی الگوی چرخه ای دوگانه

الف تا ی تریز -  مقدمه‌ای بر تفکر طراحی خلاق با الگو سازی تریز مدرن

پیشرفت ها در آموزش کودکان و مدرسه 

پیشرفت ها در راهبردها و آموزش عالی

پیشرفت ها در خلاقیت نظام یافته، ایجاد و مدیریت نوآوری ها

برتری های پیش برنده در سواد فناورانه

بعد از آخرین مرد- گردش هایی از محدودیت های سیستم های فناورانه

تحلیل تفکر طراحی مطالعات بین فرهنگی و تولید مشترک

فلسفه تحلیلی فناوری

کاربرد نظریه های مدیریت برای آموزش استم تحلیل سوات

کاربرد تفکر سیستمی و تحقیق در عملیات نرم در مدیریت پیچیدگی

کاربرد تفکر سیستم ها و تحقیق در عملیات نرم در مدیریت پیچیدگی

پرسش سوالات درست- راهنمایی بر تفکر انتقادی

سنجش مهارت های تفکر سطح بالا در کلاس درس

مناسب یک اندیشمند انتقادی- یک راهنمای عمل کاربرپند 

هستی و فناوری جستاری در فلسفه هایدگر

فراتر از بهره وری اطلاعات،  فناوری، نوآوری و خلاقیت

فراتز از خلاقیت، نوآوری، فناوری و اطلاعات بهره ور

رهاسازی از افسانه ها در یاددهی و یادگیری

پیشرفت ها در یاددهی-یادگیری

تفسیر های باریک و عمیق از فلسفه فناوری 

تربیت نوآوران

پیشگامان مدل کسب و کار نوآوران به صورت موفق مدل‌های کسب و کار را به کار می‌گیرند

چالش ها در مدیریت فناوری های نو

تغییر بوسیله طراحی- چگونه تفکر طراحی سازمان ها را دگرگون می سازد  و الهام بخش نوآوری است؟

پر کردن شکاف ها از پیشرفت های جهانی- استم دگرگون ساز برای آموزش کارآمد

شکاف پیشرفت از منظر چشم انداز بین المللی استم دگرگون ساز برای آموزش موثر

شناخت فراشناخت و فرهنگ در آموزش است-  یاد دهی،   یادگیری،   سنجش

کمیته مدارس بسیار موفق در اجرای برنامه های اسنپ

کمیته فناوری فناورانه 

کمیته سنجش سواد فناورانه

تفکر سازنده - کلیدی برای هوش هیجانی

مشارکت ها  در فلسفه فناوری

تولید محصولات و خدمات نوآورانه- روش چهارم نوآوری

تضادهای خلاق در آموزش، تناقضات و دیدگاه های متضاد بین‌رشته‌ای

مهندسی طراحی خلاق، مقدمه ای بر رویکرد بین رشته ای

سنجش مهندسی خلاق، پیش زمینه ها، جهت ها، راهنما، نمره دهی و کاربری ها

حل مساله خلاق در طراحی مهندسی

فنون خلاق در محصولات و طراحی مهندسی، کتاب کار عملی

تفکر خلاق و حل مسئله

ابزارها و روشها و فنون خلاقیت

فنون، روش ها و ابزار خلاقیت

خلاقیت و نوآوری

خلاقیت برای مهارت های قرن 21- چگونه خلاقیت در برنامه درسی جای داده شود.

خلاقیت،  تفکر طراحی و بین رشته ای

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی تنها راه نوسازی سازمان شما

تفکر انتقادی در سراسر برنامه درسی،  پرورش مهارت، سواد، تفکر انتقادی و فلسفه در دوره ابتدایی

مهارت های تفکر انتقادی برای کمک به حرفه ای ها، یک کتاب کار مهارتی

تفکر انتقادی

برنامه درسی و تمرین برای یادگیری مبتنی بر زمینه در کودکان

تلفیق برنامه درسی ( یادگیری در دنیای متغیر)

اصلاحات در مدارس اروپا

 

Becoming a Critical Thinker_ A User Friendly Manual

Being and Technology_ A Study in the Philosophy of Martin Heidegger-Springer Netherlands (1981)

Beyond Productivity Information, Technology, Innovation, and Creativity 

Blended_ Using Disruptive Innovation to Improve Schools

breaking free from myths about teaching and learning

Breakthrough Teaching and Learning

Broad and Narrow Interpretations of Philosophy of Technology-Springer Netherlands (1990)

Building Innovators-Springer International Publishing (2015)

Business Model Pioneers_ How Innovators Successfully Implement New Business Models

Challenges in the Management of New Technologies

Change by Design_ How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation 

Clear and Creative Thinking

Closing the Achievement Gap from an International Perspective_ Transforming STEM for Effective Education-Springer Netherlands (2014)

Cognition, Metacognition, and Culture in STEM Education_ Learning, Teaching and Assessment

Committee on Highly Successful Schools or Programs in K-12 STEM 

Committee on Technological Technolog

Committee_on_Assessing_Technological_Literacy__Na(BookFi.org)

constructive thinking- the Key to emotional intelligence

Contributions to a Philosophy of Technology_

Creating innovative products and services _ the FORTH innovation method

Creating Project-Based STEM Environments_ The REAL Way

Creative Contradictions in Education_ Cross Disciplinary Paradoxes and Perspectives

Creative design engineering _ introduction to an interdisciplinary approach-Academic Press is an imprint of Elsevier (2016)

Creative Engineering Design Assessment_ Background, Directions, Manual, Scoring Guide and Uses-Springer-Verlag London (20

Creative Problem Solving in Engineering Design

Creative Techniques in Product and Engineering Design_ A Practical Workbook    -Woodhead Publishing (1991)

Creative Thinking and Problem Solving

Creative_Tools,_Methods,_and_Techniques

Creative-and-innovative-thinking-skills2503

Creativity and Innovation (2019-Palgrave Macmillan)

Creativity for 21st Century Skills_ How to Embed Creativity into the Curriculum

Creativity, Design Thinking and Interdisciplinarity

Creativity, innovation, and entrepreneurship_ the only way to renew your organization

Critical Thinking across the Curriculum_ Developing critical thinking skills, literacy and philosophy in the primary classroom   

CRITICAL THINKING FOR HELPING PROFESSIONALS _ a skills-based workbook-OXFORD UNIVERSITY PRESS (2017)

Critical Thinking

Curriculum and Practice for Children’s Contextualized Learning-Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2018)

Curriculum Integration (Learning in a Changing World)

Curriculum Reform in the European Schools-Springer International Publishing

 

1-A Companion to the Philosophy of Technology

3-A Designer’s Research Manual_ Succeed in Design by Knowing Your Clients and Understanding What They Really Need

4-A Pedagogy of Multiliteracies_ Learning by Design

A Philosophy of Technology_ From Technical Artefacts to Sociotechnical Systems

A Playbook for Innovators, Rulebreakers, and Changemakers

2-A Critical Examination of STEM_ Issues and Challenges-Routledge

A Practical Guide to Teaching Design & Technology in the Secondary School

 A Practice-based Model of STEM Teaching_ STEM Students on the Stage

A Practitioner's Guide to Cognitive Task Analysis

A Theory of Creative Thinking_ Construction and Verification of the Dual Circulation Model-Springer (2017)

ABC-TRIZ_ Introduction to Creative Design Thinking with Modern TRIZ Modeling-Springer International Publishing (2017)

Advances in Early Childhood and K-12 Education

Advances in Higher Education and Strategie

Advances in Systematic Creativity_ Creating and Managing Innovations

Advancing Excelence in Technological literacy 

After the Last Man_ Excurses to the Limits of the Technological System-Lexington Books (2008)

Analysing Design Thinking_ Studies of Cross-Cultural Co-Creation 

Analytical Philosophy of Technology)

Application of Management Theories for STEM Education_ The Case of SWOT Analysis

Applications of Systems Thinking and Soft Operations Research in Managing Complexity

Applying Psychology to Everyday Life

Asking the Right Questions.A Guide to Critical Thinking

ASSESS HIGHER-ORDER THINKING SKILLS in your classroom