استانداردهای شایستگی و ارزشیابی و تجهیزات

استاندارد ارزشیابی

 حمل ونقل 

 الکتروتکنیک 

 تولید 

صنایع فلزی 

امور زراعت 

شبکه و نرم افزار

صنایع شیمیایی

متالورژی

ماشین های کشاورزی 

الکترونیک 

تاسیسات 

اموردامی

فناوری خودرو

صنایع چوب و مبلمان

حسابداری 

باغبانی 

سرامیک 

معدن

مکاترونیک 

ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاندارد شایستگی

 

استاندارد شایستگی الکتروتکنیک

استاندارد شایستگی الکترونیک

استاندارد شایستگی شبکه و نرم افزار

استاندارد شایستگی مکاترونیک

استاندارد شایستگی صنایع شیمیایی

استاندارد شایستگی ساختمان

استاندارد شایستگی سرامیک

استاندارد شایستگی ساخت و تولید

استاندارد شایستگی حمل ونقل

استاندارد شایستگی صنایع فلزی

استاندارد شایستگی صنایع چوب و مبلمان

استاندارد شایستگی معدن

استاندارد شایستگی متالورژی

استاندارد شایستگی صنایع خودرو

استاندارد شایستگی حسابداری

استاندارد شایستگی ماشین های کشاورزی

استاندارد شایستگی زراعت

استاندارد شایستگی امور دامی

استاندارد شایستگی باغبانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاندارد تجهیزات

استاندارد تجهیزات الکتروتکنیک                استاندارد تجهیزات صنایع فلزی                   استاندارد تجهیزات  حسابداری         

استاندارد تجهیزات الکترونیک                   استاندارد تجهیزات صنایع چوب و مبلمان       استاندارد تجهیزات حمل و نقل

استاندارد تجهیزات شبکه و نرم افزار            استاندارد تجهیزات معدن                          استاندارد تجهیزات امور دامی

استاندارد تجهیزات مکاترونیک                   استاندارد تجهیزات متالوژی                       استاندارد تجهیزات امور باغی

استاندارد تجهیزات صنایع شیمیایی             استاندارد تجهیزات مکانیک خودرو              استاندارد تجهیزات ماشین های کشاورزی

استاندارد تجهیزات ساختمان                    استاندارد تجهیزات چاپ                            استاندارد تجهیزات صنایع غذایی

استاندارد تجهیزات سرامیک                                                                                      استاندارد تجهیزات امور زراعی   

استاندارد تجهیزات ساخت و تولید

استاندارد تجهیزات تاسیسات