آسیب شناسی برنامه درسی کار وفناوری در مقطع متوسطه اول: مطالعه کیفی

هدف پژوهش حاضر شناسایی آسیب های موجود در اجرای برنامه درسی کار و فناوری می باشد. این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود که با استفاده از ابزار مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. جامعه پژوهش حاضر تمامی معلمان کار و فناوری مناطق مختلف کشوری بود که 20 نفر از آنان از طریق نمونه گیری در دسترس تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شد و با آنان مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و همچنین کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول شهرستان بهارستان بود که تعداد 80 نفر از آنان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و با آنان مصاحبه گروهی در گروه های 6 الی 8 نفر صورت گرفت. آنگاه متن مصاحبه ها به روش 7 مرحله ای تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه معلمان آموزش کار وفناوری، در پنج مقوله "محدودیت، عوامل اجتماعی، عدم کفایت ساختاری، استراتژی های انگیزه ساز و برنامه ریزی درسی" با ده مضمون فرعی و از دیدگاه دانش-آموزان در سه مقوله "عوامل اجتماعی، استراتژی های انگیزه ساز و برنامه ریزی درسی " با یازده مضمون فرعی آسیب پذیر می باشد

magiran.com/p2112096

دیدگاه ها

با عرض سلام مطالب مفید بود و امیدوارم مهارت‌های لازم برای تدریس بدست اوریم

امیدوارم با نظرسنجی به نتایج خوبی برسیم

نظر دهید

2 + 13 =
حاصل جمع را وارد کنید