آموزش و تربیت فنی و حرفه ای TVET-Books

  هندبوک وایلی آموزش و تربیت حرفه ای

 بی ثباتی و آموزش و تربیت حرفه ای- استادکاری و اشتغال پذیری در رومانی

 آموزش و مهارت ها برای رشد جامع، مشاغل سبز و سبز نمودن اقتصادها در آسیا

آموزش معلم فنی و حرفه ای در آسیای میانه

تلفیق آموزش حرفه ای و تجارب مهارت آموزی

کارآموزی در انگلیس و بریتانیا

آموزش فنی و حرفه ای در چین

جهانی سازی و آموزش و تربیت فنی و حرفه ای بصورت انبوه

کارآموزی و آموزش و تربیت حرفه ای در رژیم اشغالگر قدس

یادگیری حرفه ای معلمان-در آموزش بین المللی- چشم اندازهای بخش آموزش و تربیت حرفه ای

مدیریت توسعه منابع انسانی - کارکردها، کاربردها و توسعه مهارت

آموزش و تربیت حرفه ای در زمان بحران های اقتصادی- درس هایی از سراسر جهان

پر کردن فاصله مهارتی- نوآوری ها در آفریقا و آسیا

بین المللی سازی آموزش و تربیت حرفه ای- چشم اندازهای فرا ملیتی

تقویت یاددهی و یادگیری در نظام آموزش حرفه ای آلمانی

منطقه ای سازی و هماهنگی در آموزش و تربیت فنی و حرفه ای

سنجش شایستگی در عملکرد حرفه ای در بین رشته ها و پیشه ها

آموزش حرفه  و پیشه مبتنی بر شایستگی

آموزش و تربیت مبتنی بر شایستگی و پایان یادگیری انسان- تهدید موجود شایستگی

اروپاسازی آموزش و تربیت حرفه ای

سیاست و آموزش حرفه ای زندان در آمریکا- چشم اندازی انتقادی در اصلاحات مبتنی بر شواهد

کار و یادگیری در زمان های وجود عدم قطعیت-  چالش هایی برای آموزش حرفه ای، تخصصی و بزرگسالان

رویکردهای مبتنی بر تقاضا در آموزش و تربیت حرفه ای- مطالعه موردی از جمعیت روستایی در جنوب هند

مسیرهای پیش روی  از مدرسه تا کار

فناوری اطلاعات و آموزش کارراهه

گذرگاه های پیشرو از مدرسه به کار

آزاد سازی ظرفیت های بالقوه- آموزش و تربیت فنی و حرفه ای انتقال پذیر (تبدیلی)

چشم اندازهای جهانی به رسمیت شناختن یادگیری غیر رسمی و سازمان نایافته

هندبوکی برای ارائه دهندگان آموزش فنی و حرفه ای- مدیریت و  فرهنگ کیفیت

مهارت های سبز  و نوآوری برای رشد اختصاصی

کانون توجه بر آموزش و تربیت حرفه ای- نظام های آموزش و مهارت آموزی در اروپا

چهارچوب صلاحیت ها ی ملی - توسعه ها در اروپا

در راهی بسوی 2020 - داده ها برای سیاست های آموزش و مهارت آموزی - اروپا

سودمندی های آموزش و تربیت حرفه ای در اقتصاد کلان

حوزه های پژوهش در آموزش فنی و حرفه ای

راهبرد آموزش یونسکو - 2014-2015

هندبوک سیاست گذاری - دستیابی و مشارکت در آموزش و تربیت حرفه ای پیوسته در اروپا

فهرست چارچوب صلاحیت های ملی  در جهان

سودمندی های آموزش و تربیت حرفه ای در اروپا

پیامدهای بازار کار آموزش حرفه ای در اروپا

در مسیر داده های 2020 برای سیاست گذاری در آموزش و تربیت حرفه ای- مرور شاخص ها

بازبینی بخش آموزش و تربیت حرفه ای- فهم سازوکارهای بازخورد بین آموزش فنی و حرفه ای اولیه و بازار کار

توسعه و ارزشیابی شایستگی ها در آموزش و تربیت فنی و حرفه ای- چارچوب نظری و نتایج تجربی

بازبینی استاندارد بین المللی آموزش - زمینه ها - آیسید اف 2011

آموزش پیش حرفه ای در آلمان و چین- مقایسه برنامه درسی

از تشخیص تا موفقیت های یادگیری- مجموعه آموزش و تربیت حرفه ای

تنوع اجتماعی و فرهنگی و گذر از آموزش به کار

توسعه مهارت ها برای رشد پایدار و اختصاصی در کشورهای در حال توسعه آسیا-اقیانوسیه

چشم انداز  بخش ها در مورد سودمندی های آموزش و تربیت حرفه ای

توصیه ای سومین کنگره بین المللی آموزش های فنی و حرفه ای و مقاله کار کنگره

کار و پیری -سورمندی های سرمایه گذاری در نیروی کار سن گذشته

نظر دهید

1 + 10 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.