کاوشی پدیدارشناسانه بر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری

هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه است. این تحقیق به شکل کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسانه صورت گرفته است. جامعه پژوهش، شامل معلمان سرگروه درس کار و فناوری بود که برای نمونه گیری آن از روش هدفمند از نوع معیاری استفاده شد و با مصاحبه عمیق با 13 نفر از شرکت کنندگان در پژوهش مصاحبه ها تا حد اشباع انجام شد. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کد گذاری سه مرحله ای(باز، محوری و گزینشی) استفاده شد. یافته ها نشان داد که مهارت های اساسی برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه مستلزم یک سری مقوله ها در بخش های: ادراکی(11 زیر مقوله)، ارتباطی(5 زیر مقوله)، اخلاقی(5 زیر مقوله)، فنی(6 زیر مقوله)و فناورانه(3 زیرمقوله)است. بر این اساس ضروری است که برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه با توجه به مهارت های اساسی استخراج شده در این پژوهش مورد بازنگری قرار گیرد.

magiran.com/p2112104

نظر دهید

6 + 9 =
حاصل جمع را وارد کنید