تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب نظران

هدف پژوهش حاضر، تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب نظران می باشد. رویکرد پژوهش کمی و از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. جامعه پژوهش صاحب نظران حوزه آموزش، برنامه ریزی فناوری های نوین وفناوری اطلاعات و درس کار و فناوری میباشند که به صورت هدفمند تعداد 18 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک مقایسه زوجی شاخص ها عملکرد استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده مهم ترین اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری به ترتیب شامل محتوا، طراحی صفحات، سازماندهی، انگیزش، انعطاف پذیری، ارزشیابی، بازخورد، حجم کاری متعادل، کمک رسانی و فعالیت یادهی- یادگیری است. بدیهی است که یافته های این پژوهش به تصمیم گیرندگان در اتخاذ راهبردها اثربخش برای دوره های آموزش کمک می کند چرا که مهم ترین اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی مشخص است و تصمیم گیرندگان حوزه مربوطه می توانند به موجب آن میزان تخصیص منابع را کنترل نمایند.

magiran.com/p2081693

نظر دهید

1 + 0 =
حاصل جمع را وارد کنید