بیان و شناخت احساسات

رشد احساسی یعنی توانایی هر چه بیشتر کودکان در انجام کارهایی مثل: شناسایی و درک احساسات خود و دیگران - تغییر شیوه و بیان درست احساسات – تکامل حس همدردی با دیگران – ایجاد و حفظ روابط خوب با دوستان، افراد خانواده و دیگران.

رشد احساسی از بدو تولد به همراه رشد کودک آغاز می شود و خانواده در شکل گیری احساسات کودکان نقش بسزایی دارند. از این رو خانواده باید شرایط را برای فرزند خود فراهم کنند تا رشد احساسات  وی بدرستی شکل بگیرد.