استقلال

یکی از جنبه های مهم تکامل در زندگی فرزندان پرورش حس استقلال است. کودکان از دو سالگی برای کسب استقلال تلاش می کنند. از این سن باید کودکان را تشویق کنیم تا در بعضی از فعالیت های زندگی خود مستقل شوند.

هر قدر که سن کودک بیشتر شود نیاز با استقلال بیشتری دارد و باید کارهای بیشتری را در زندگی به صورت مستقل انجام دهد.