استاندارد شایستگی و ارزشیابی

استاندارد ارزشیابی    

 حمل ونقل 

 الکتروتکنیک 

 تولید 

صنایع فلزی 

امور زراعت 

شبکه و نرم افزار

صنایع شیمیایی

متالورژی

ماشین های کشاورزی 

الکترونیک 

تاسیسات 

اموردامی

فناوری خودرو

صنایع چوب و مبلمان

حسابداری 

باغبانی 

سرامیک 

معدن

مکاترونیک 

ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاندارد شایستگی  

استاندارد شایستگی الکتروتکنیک

استاندارد شایستگی الکترونیک

استاندارد شایستگی شبکه و نرم افزار

استاندارد شایستگی مکاترونیک

استاندارد شایستگی صنایع شیمیایی

استاندارد شایستگی ساختمان

استاندارد شایستگی سرامیک

استاندارد شایستگی ساخت و تولید

استاندارد شایستگی حمل ونقل

استاندارد شایستگی صنایع فلزی

استاندارد شایستگی صنایع چوب و مبلمان

استاندارد شایستگی معدن

استاندارد شایستگی متالورژی

استاندارد شایستگی صنایع خودرو

استاندارد شایستگی حسابداری

استاندارد شایستگی ماشین های کشاورزی

استاندارد شایستگی زراعت

استاندارد شایستگی امور دامی

استاندارد شایستگی باغبانی